Menu

06 23 97 65 54 langenkamplochem@kpnmail.nl

Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING

Verwerking persoonsgegevens bij Langenkamp

Versie: 1
Auteur: Langenkamp
Datum: 23 mei 2018

Bedrijf

Langenkamp is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Langenkamp
Lageweg 3a
7241 SK Lochem
www.langenkamplochem.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Langenkamp verwerkt persoonsgegevens van bedrijven. Wij krijgen deze persoonsgegevens doordat uw bedrijf gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt heeft.

Hieronder vindt u een overzicht van de gegevens die wij verwerken van personen bij onze bedrijfsrelaties:

 • Voor- en achternaam;
 • Bedrijfs adresgegevens;
 • Bedrijfs telefoonnummer;
 • Bedrijs mailadres;

Langenkamp Van deze bedrijven verwerken wij ook de volgende gegevens:

 • Bankrekeningnummer/IBAN
 • Facturen

Van het personeel dat bij Langenkamp in dienst is, verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Burgerlijke staat
 • RekeningNummer/IBAN
 • Burgerservicenummer (BSN).

Verwerkingsdoelen en grondslag

Langenkamp verwerkt persoonsgegevens van relaties en klanten met de volgende doelen:

 • Afleveren van goederen en diensten
 • Afhandelen van betalingen;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief;
 • Bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;

Bewaartermijn

Langenkamp. bewaart persoonsgegevens van personen bij bedrijven. Er is geen limiet aan de duur van de bewaarperiode van deze persoonsgegevens. Tenzij het verzoek van het bedrijf of particulier deze gegevens te vernietigen.

Van sollicitanten en oud-werknemers worden persoonsgegevens niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens verzameld werden.

Indien u geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen, dan kunt u een verzoek indienen om van de mailinglijst verwijderd te worden. Of contact op te nemen met bovenstaande contactgegevens.

Dataverlies

Langenkamp zal er alles aan doen om de gegevens van de klant veilig op te slaan. Wanneer Langenkamp constateert dat er klantgegevens ontvreemd zijn zullen wij de getroffen klant binnen 24 uur op de hoogte stellen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Langenkamp verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van ons, hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Langenkamp blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies

Langenkamp gebruikt minimaal cookies of vergelijkbare technieken. Dit is enkel voor de gebruikerservaring van de eindklant op de website. Deze gegevens worden niet ingezien of bewerkt door Langenkamp

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Langenkamp en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, een verzoek tot intrekking van uw toestemming of een bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar langenkamplochem@kpnmail.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone: de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek. Langenkamp wil u er ook op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder: Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens verwijderen

Langenkamp neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Indien u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via langenkamplochem@kpnmail.nl